Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Zpracování osobních údajů
 3. Objednávka a Uzavření smlouvy
 4. Cena a Způsob úhrady
 5. Podmínky užívání služby
 6. Uživatelský účet
 7. Licenční podmínky a ochrana autorských práv
 8. Změny podmínek a smlouvy
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Trvání smlouvy
 11. Náhrada škody
 12. Vyloučení odpovědnosti
 13. Postoupení práv a povinností ze smlouvy
 14. Obsah třetích stran
 15. Řešení sporů

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Lucie Alferi
  Branislavova 1418/7, Beroun 266 01
  IČO: 88844404
  tel: +420 728 289 112
  (dále také „pořadatel“)

poskytuje uživatelům, jakožto fyzickým osobám (dále také „uživatel“) na vyžádání audiovizuální mediální služby v rámci projektu nazvaného Škola Channelingu na adrese www.skolachannelingu.cz (dále také „stránky“) s audiovizuálním obsahem dostupným v prostředí sítě internetu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní stránek pořadatele (dále také „služba“). V rámci služby se uživatel zavazuje hradit pořadateli za poskytnuté služby úplatu formou předplatného.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „podmínky) nedílně spolu se Zpracováním osobních údajů, Ceníkem a platebními podmínkami (dále také „ceník) a Věrnostním programem (dále také „věrnostní program) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele a uživatele a společně tvoří smlouvu o poskytování služeb (dále také „smlouva). Smlouvu mohou s pořadatelem uzavřít osoby starší 18 let, osoby mladší 18 let pouze prostřednictvím svých zákonných zástupců. Pořadatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy s uživatelem, nebo smlouvu s uživatelem s okamžitou platností ukončit, pokud uživatel porušuje tyto podmínky.
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího skolachannelingu.cz.
 1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené podmínkami také zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že v rámci poskytnutí služby dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka pořadatelem jakožto správcem osobních údajů. Pořadatel svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pořadatele plní prostřednictvím zvláštního dokumentu (https://skolachannelingu.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Označení služby, popis jejích hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formulář Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace či odkaz na informace o uživateli, objednávané službě, ceně předplatného a způsobu úhrady předplatné Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

 3. Smluvní vztah mezi pořadatelem a uživatelem vzniká odesláním závazné objednávky uživatelem prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách, což následně potvrdí pořadatel na e-mailovou adresu uživatele uvedenou uživatelem. Od tohoto momentu, tedy odesláním závazné objednávky, vznikají mezi uživatelem a pořadatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou. Odesláním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a smlouvou jako celkem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formulář Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné.

4. Smlouva představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky a bude uložena u pořadatele. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. CENA AZPŮSOB ÚHRADY
 1. Uživatel se zavazuje za využívání služby hradit pořadateli odměnu formou
  • ročního předplatného na základě platného ceníku, který je k dispozici zde,
  • lročního předplatného na základě platného ceníku, který je k dispozici zde,
  • měsíčního předplatného na základě platného ceníku, který je k dispozici zde.
 2. Služba je sjednána na dobu 1, 6, nebo 12 měsíců. Předplatné na jeden měsíc lze hradit pouze formou opakovaných plateb strháváním z karty zákazníka viz. Automatické opakované platby . U členství na 6 a 12 měsíců si zákazník volí způsob úhrady dle možností v objednávkovém formuláři.

   

 3. Pokud uživatel sám aktivně nepožádá v průběhu trvání předplatného o prodloužení předplatného o další období, dochází automaticky posledním dnem předplatného k ukončení předplatného, a tedy i smluvního vztahu mezi pořadatelem a uživatelem, a pořadatel tak nebude po uživateli požadovat úhradu za službu podle platného ceníku. Uživatel však v případě, že nejpozději do 14 dnů po skončení předplatného (dále také jako „ochranná doba) neprodlouží předplatné, ztrácí výhody spojené věrnostním programem či cenovým zvýhodněním za obnovené předplatné dle ceníku. To pro vyloučení pochybností znamená, že v případě, že se uživatel rozhodne dodatečně prodloužit členství o další období po uplynutí ochranné doby, tedy 14 dnů od skončení předchozího období předplatného, nevzniká mu zpětně nárok na výhody spojené věrnostním programem či cenovým zvýhodněním za obnovené předplatné dle ceníku. V případě členství na jeden měsíc, se členství prodlužuje na základě automatických opakovaných plateb . Pro nepokračování členství v následujícím měsíci zákazník ukončí automatické opakované platby u své banky
 1. Splatnost nastává a platba jednorázového předplatného bude uskutečněna dne, kdy uživatel uzavřel smlouvu a pokud požádá v průběhu trvání tohoto předplatného či v průběhu ochranné doby o jeho prodloužení ve smyslu odst. 3 tohoto článku, bude platba jednorázového předplatného za další období uskutečněna nejpozději poslední den předplatného, resp. ochranné doby, přičemž tento den je dnem splatnosti. Platba předplatného rozloženého do měsíčních splátek bude hrazena tak, že první platba bude uskutečněna dne, kdy uživatel uzavřel smlouvu a následné platby budou prováděny jednou měsíčně vždy k tomu dni v měsíci, k jakému uzavřel uživatel s pořadatelem smlouvu s tím, že pokud takový den vdaném měsíci neexistuje, bude platba provedena k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, přičemž tímto dnem se vždy rozumí den splatnosti.
 1. V případě, že platba nebude ve splatnosti provedena nebo bude vystavitelem platební karty zamítnuta či nebude provedena ručně uživatelem, pořadatel omezí uživateli přístup ke službě do doby, než bude platba uživatelem provedena. Pořadatel je oprávněn (nikoliv však povinen) jednostranně ukončit smlouvu s okamžitou platností v případě prodlení uživatele s platbou déle než 24 hodin. Omezení přístupu uživatele ke službě nezbavuje uživatele povinnosti platbu, se kterou je v prodlení, uhradit. Neuhrazením byť jediné platby uživatelem nezaniká nárok pořadatele na uhrazení sjednaného předplatného v plné výš
 1. Pořadatel uživateli vystaví v souvislosti s platbou provedenou na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby.

5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

1. Pro řádné a bezproblémové využívání služby je nezbytná registrace uživatele, který bude mít k dispozici zařízení splňující minimální technické požadavky a připojení k internetu adekvátní k poskytované službě.

2. Pořadatel doporučuje ověřit parametry internetového připojení uživatele, zejména pak minimální garantovanou rychlost, která by pro sledování obsahu služby v kvalitě FullHD neměla být nižší než 5 Mbps, a dále případné omezení množství stahovaných dat.

3. Využívání služby pořadatele může být náročné na množství přenesených dat, a proto pro není vhodné internetové připojení, které je jakkoliv omezeno co do výše přenesených dat. Za případné poplatky spojené s objemem přenesených dat, které mohou být poskytovatelé internetového připojení účtovány, nenese pořadatel odpovědnost.

4. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání služby je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný Vpřípadě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita, za což nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

5. V souladu s platnými právními předpisy není pořadatel odpovědný za nemožnost uživatele řádně užívat službu v plném rozsahu z důvodu přetížení sítě Internet nebo v důsledku chyby nebo problémů týkajících se zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu či ovlivnitelnost pořadatelem.

 

 1. IVATELSKÝ ÚČET
  1. Uživatel se registruje na adrese stránek. K registraci je nutné vyplnit požadované identifikační údaje a údaje o způsobu platby, kterou je možné provádět pouze prostřednictvím platebních (kreditních, debetních) karet či bankovního převodu. Způsob platby bankovním převodem není možné využít pro variantu měsíčního opakovaného členství.

  2. Uživatel se zavazuje uvést v registraci pravdivé údaje v a případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat.

3. Ke zpracování plateb využívá pořadatel platební bránu společnosti GoPay a zpracování plateb se řídí jejími obchodními podmínkami, se kterými se uživatel může seznámit zde.

 4. V rámci vytvoření nového uživatelského účtu bude uživatel vyzván k zadání následujících údajů: přihlašování jméno, jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, heslo, údaje týkající se zvoleného způsobu platby, případně jiné údaje, které mohou být požadovány a jsou nezbytné k provedení registrace. Uživatelský účet slouží výlučně pro potřeby konkrétní osoby, která jej zřizuje. Uživatel není oprávněn bez souhlasu pořadatele poskytnout své přihlašovací údaje jakékoliv třetí osobě. V případě, že dojde k užití uživatelského účtu třetí osobou, tedy osobou odlišnou od uživatele a pořadatel tuto skutečnost zjistí, považuje se toto jednání za podstatné porušení smlouvy a pořadatel je oprávněn odmítnout další poskytnutí služby a uživatelský účet zablokovat nebo smazat a ukončit smluvní vztah s uživatelem s okamžitou platností s nárokem na plnou úhradu předplatné Pokud bylo předplatné uhrazeno za celých 6 nebo 12 měsíců jednorázově, nevzniká uživateli právo na vrácení poměrné části z uhrazené ceny. Pokud bylo předplatné hrazeno rozloženě formou měsíčních splátek, vzniká pořadateli právo na uhrazení zbývajících, byť do té doby nesplatných splátek, které se stávají splatnými okamžikem ukončení smluvního vztahu.

 

 1. LICENČNÍ PODMÍNKY AOCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
 1. Uživatel je oprávněn užívat službu výlučně pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami. Uživatel není oprávněn užívat službu pro komerční účely nebo veřejné produkce, není oprávněn pořizovat kopie či rozmnoženiny, není oprávněn půjčovat, prodávat, vysílat ani jinak šířit, pozměňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět nebo upravovat obsah služby ani jinak užívat službu v rozporu s podmínkami nebo platnými zákony.
 1. V souvislosti se smluvní vztahem pořadatele a uživatele uděluje pořadatel uživateli nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci ke sledování obsahu služby. Uživatel smí službu a její obsah užívat pouze v souladu se smlouvou, a to výlučně pro své soukromé účely.
 1. Obsah Služby je pod ochranou autorského zákona a dalších relevantních právních norem. Pro vyloučení pochybností smluvní vztah mezi pořadatelem a uživatelem nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu služby nebo služby samotné.
 1. Porušení tohoto článku podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy a pořadatel je v případě jeho zjištění oprávněn odmítnout další poskytnutí služby a uživatelský účet zablokovat nebo smazat a ukončit smluvní vztah s uživatelem s okamžitou platností s nárokem na plnou úhradu předplatného.

 

 1. ZMĚNY PODMÍNEK A SMLOUVY

Pořadatel je oprávněn měnit výši předplatného a další podmínky užívání služby dle svého uvážení, vždy však s dostatečným předstihem. Uživatel bude o takových změnách informován e-mailem uvedeným v jeho uživatelském účtu, a to alespoň třicet dní před účinností dané změny. To pro vyloučení pochybností znamená, že jakákoliv změna podmínek, resp. smlouvy obecně bude mít vůči konkrétnímu uživateli účinek až od případného následujícího předplatného období. V případě prodloužení členství se má za to, že je uzavírán zcela nový smluvní vztah dle podmínek, ceníku a věrnostního programu, a to ve znění účinném v době prodloužení členství, tedy vzniku nového smluvního vztahu mezi uživatelem a pořadatelem.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Uzavřením smlouvy uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy a zaplacení předplatného dle smlouvy. Uživatel tímto bere na vědomí, že s ohledem na to, že okamžitě získá přístup ke službě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.
 1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že uživatel porušil smlouvu podstatným způsobem.

 

 1. TRVÁNÍ SMLOUVY
 1. Smlouva se uzavírá na dobu předplatného vždy v délce 1, 6 nebo 12 měsíců a je na žádost prodlužována vždy o 6 nebo 12 měsíců, dokud neuplyne sjednaný čas nebo poskytovatel smlouvu neukončí v souladu s těmito obchodními podmínkami.

  V případě členství na jeden měsíc, prodloužení členství probíhá automaticky na základě automatických opakovaných plateb . V každém následujícím měsíci vzniká nový smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Zákazník má možnost zrušit automatické opakované platby v rámci své banky a tím smluvní vztah v následujícím měsíci nevznikne. Nebo může zaslat žádost o ukončení automatických opakovaných plateb na email: lucielalferi@gmail.com
 1. Pokud si uživatel přeje prodloužit smluvní vztah, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli e-mailem s tím, že smluvní vztah pak v případě uhrazení ceny předplatného bude prodloužen o délku zvoleného období šesti nebo dvanácti měsíců.
 1. Pořadatel je oprávněn ukončit smluvní vztah nebo omezit uživateli přístup ke službě v případě, kdy:

a) je uživatel v prodlení s platbou,
b) je služba užívána uživatelem neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání, nebo
c) uživatel jiným způsobem podstatně porušil smlouvu nebo opakovaně porušil smlouvu

  

 1. NÁHRADA ŠKODY

Uživatel je povinen pořadateli nahradit škodu vzniklou v jakékoliv podobě v důsledku nebo v souvislosti s porušením smlouvy, zákonů nebo práv třetích stran uživatelem.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 1. Všechny poskytované služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou pořadatelem uživateli poskytovány a zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Úspěch či neúspěch uživatele při jejich aplikaci v praxi je čistě na zodpovědnosti uživatele.
 1. Pořadatel upozorňuje, že v případě některých služeb, zejména v oblasti osobního rozvoje, může být uživatel vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na uživateli a jeho rozhodnutí, zda konkrétní navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.
 1. Pořadatel dále upozorňuje, že informace obsažené ve službách nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob s tím, že i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením subjektivního názoru k dané
 1. Za poruchy, výpadky a jiné nedostatky, které mají za následek, že službu nelze užít po nepřetržitou dobu překračující 24 hodin a které jsou způsobeny z důvodů na straně pořadatele, má uživatel, který o to požádá, nárok na kompenzaci v podobě poměrného snížení předplatné
 1. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné nedostatky služby, které jsou důsledkem údržby. Údržba je prováděna zpravidla jednou během kalendářního měsíce mezi 23:00 a 06:00. V průběhu údržby může být služba nedostupná.

 

 1. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

Pořadatel je oprávněn postoupit své práva a povinnosti vyplývající mu ze smlouvy třetí straně, o které lze předpokládat, že bude řádně a v souladu se smlouvou plnit povinnosti vůči uživateli, a to i bez souhlasu uživatele. Uživatel není oprávněn postoupit své práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 1. OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat a obsahují odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami, jako je například společnost GoPay. Pořadatel nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky třetích stran na vlastní nebezpečí.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi pořadatelem a uživatelem vyřizuje pořadatel. Stížnosti může uživatel uplatnit na e-mailové adrese luciealferi@gmail.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.
 1. Uživatel a pořadatel se pokusí vyřešit spory primárně smírnou cestou. V případě, že nalezené smírného řešení nebude možné, lze věc dále řešit mimosoudní cestou. V takovém případě uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.
 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České
 1. Pokud vztah související s užitím stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak pořadatel a uživatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2021 a ruší předchozí znění podmínek, přičemž podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovnách pořadatele nebo elektronicky na skolachannelingu.cz.