Věrnostní program

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Lucie Alferi
  Branislavova 1418/7, Beroun 266 01
  O: 88844404

  tel: +420 728 289 112
  (dále také „pořadatel)

poskytuje uživatelům, jakožto fyzickým osobám (dále také „uživatel) na vyžádání audiovizuální mediální služby v rámci projektu nazvaného Škola Channelingu na adrese www.skolachannelingu.cz (dále také „stránky) s audiovizuálním obsahem dostupným v prostředí sítě internetu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní stránek pořadatele (dále také „služba). V rámci služby se uživatel zavazuje hradit pořadateli za poskytnuté služby úplatu formou předplatného.

 1. Tento věrnostní program (dále také „věrnostní program) nedílně spolu se všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „podmínky), Zpracováním osobních údajů a ceníkem a platebními podmínkami (dále také „ceník) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele a uživatele a společně tvoří smlouvu o poskytování služeb (dále také „smlouva).

 

 1. SMYSL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Smyslem věrnostního programu je snaha pořadatele o umožnění vzájemně výhodných podmínek pro uživatele a pořadatele tím, že když uživatel pomůže pořadateli šířit povědomí o jeho službě a úspěšně pomůže zprostředkovat uzavření smlouvy mezi jiným uživatelem a pořadatelem, poskytne pořadatel uživateli za jeho pomoc cenové zvýhodnění na předplatné.

 

 1. VÝŠE A PODMÍNKY CENOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ PŘEDPLATNÉHO
  1. Pokud nový uživatel (dále také „doporučený uživatel) při registraci nového uživatelského účtu uvede v příslušné kolonce uživatelské jméno uživatele, který je již ve smluvním vztahu s pořadatelem a o službě ho informoval (dále také „současný uživatel), čímž pořadatele informuje o tom, že má zájem o smluvní vztah s pořadatelem na základě doporučení od současného uživatele, vzniká současnému uživateli právo na cenové zvýhodnění předplatného za níže specifikovaných podmínek.
 1. Současný uživatel má v případě, že doporučený uživatel uvede při založení uživatelského účtu do příslušné kolonky uživatelské jméno současného uživatele, nárok na cenové zvýhodnění předplatného ve výši 10% zhodnoty předplatného, které doporučený uživatel zvolil a uhradil, a to pouze za první období členství doporučeného uživatele (dále také „cenové zvýhodnění). To pro vyloučení pochybností znamená, že nárok na cenové zvýhodnění nevzniká opakovaně u totožného doporučeného uživatele.
 1. Cenové zvýhodnění může současný uživatel využít nejdříve pro období předplatného následující po skončení aktuálního období předplatného, a to na základě své žádosti. To pro vyloučení pochybností znamená, že současný uživatel nemá nárok na cenové zvýhodnění v rámci již smluveného a probíhajícího období předplatné
 1. Cenové zvýhodnění je možné sčítat. To pro vyloučení pochybností znamená, že současný uživatel má nárok na kumulaci cenového zvýhodnění až do výše ceny předplatného za každého jednotlivého doporučeného uživatele. V případě, že současný uživatel pomůže zprostředkovat uzavření smlouvy mezi doporučenými uživateli a pořadatelem v takovém počtu případů, kdy cenové zvýhodnění dosáhne výše hodnoty ročního předplatného hrazeného jednorázově (viz ceník), vzniká tomuto současnému uživateli právo na individuální jednání s pořadatelem o získání odměny v podobě vyplacené provize za každého dalšího doporučeného uživatele, a to vždy v rámci období 12 měsíců, které počíná běžet okamžikem uzavření smluvního vztahu mezi prvním doporučeným uživatelem a pořadatelem. Právo na individuální jednání s pořadatelem je podmíněno aktivním předplatným současného uživatele.
 1. Cenového zvýhodnění není možné využít zpětně před účinností věrnostního programu. Cenového zvýhodnění není možné využít za situace, kdy doporučený uživatel neuvede z jakéhokoliv důvodu při registraci nového uživatelského účtu uživatelské jméno současného uživatele, a to ani za situace, kdy doporučený uživatel i současný uživatel prohlásí, že k neuvedení uživatelského jména současného uživatele při registraci nového uživatelského účtu doporučeného uživatele došlo nedopatřením či z jiného omluvitelného důvodu. To pro vyloučení pochybností znamená, že dodatečné uvedení současného uživatele do příslušné kolonky již po registraci doporučeného uživatele není možné.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento věrnostní program je platný a účinný od 1.3.2021.