Obchodní podmínky
Jednodenní a vícedenní kurzy

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Zpracování osobních údajů
 3. Objednávka a Uzavření smlouvy
 4. Cena a Způsob úhrady
 5. Podmínky užívání služby
 6. Postup při registraci ke službě
 7. Licenční podmínky a ochrana autorských práv
 8. Storno podmínky
 9. Změny podmínek a smlouvy
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Trvání smlouvy
 12. Náhrada škody
 13. Vyloučení odpovědnosti
 14. Souhlas s pořízením vizuálních a audiovizuálních záznamů a jejich dalším užitím
 15. Postoupení práv a povinností ze smlouvy
 16. Obsah třetích stran
 17. Řešení sporů

 

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. Lucie Alferi

Zapova 1209/4, Praha, 150 00

IČO: 88844404

tel: +420 728 289 112

(dále také „pořadatel“)

 

poskytuje uživatelům, jakožto fyzickým osobám (dále také „uživatel“) možnost zúčastnit se jednodenních či vícedenních kurzů zaměřených na oblast výuky, meditace, relaxace a životního stylu v rámci tzv. Channelingu, a to objednáním na adrese www.skolachannelingu.cz (dále také „stránky“) s následnou osobní účastí na adrese blíže specifikované vždy u konkrétního jednodenního či vícedenního kurzu (dále také „služba“). V rámci služby se uživatel zavazuje hradit pořadateli za poskytnuté služby odměnu.

 Tyto obchodní podmínky (dále také „podmínky“) nedílně spolu se Zpracováním osobních údajů (https://skolachannelingu.cz/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/) blíže vymezují aupřesňují práva a povinnosti pořadatele a uživatele a společně tvoří smlouvu o poskytování služeb (dále také „smlouva“). Smlouvu mohou s pořadatelem uzavřít osoby starší 18 let, osoby mladší 18 let pouze prostřednictvím svých zákonných zástupců. Pořadatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy s uživatelem, nebo smlouvu s uživatelem s okamžitou platností ukončit, pokud uživatel porušuje tyto podmínky.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi uživatelem a pořadatelem a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího skolachannelingu.cz.

 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené podmínkami také zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že v rámci poskytnutí služby dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka pořadatelem jakožto správcem osobních údajů. Pořadatel svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pořadatele plní prostřednictvím zvláštního dokumentu (https://skolachannelingu.cz/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/).

 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Označení služby, popis jejích hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formulář Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 Objednávkový formulář obsahuje vždy informace či odkaz na informace o uživateli, objednávané službě, ceně služby a způsobu úhrady služby. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

 1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a uživatelem vzniká odesláním závazné objednávky uživatelem prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách, což následně potvrdí pořadatel na e-mailovou adresu uživatele uvedenou uživatelem. Od tohoto momentu, tedy odesláním závazné objednávky, vznikají mezi uživatelem a pořadatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou. Odesláním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil stěmito podmínkami a smlouvou jako celkem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formulář Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné.
 1. Smlouva představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky a bude uložena u pořadatele. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. CENA AZPŮSOB ÚHRADY

 

 1. Uživatel se zavazuje za službu hradit pořadateli odměnu formou jednorázové úplaty, jejíž výše je vždy uvedena u konkrétní služby na stránkách.

 

 1. Služba je sjednána ke konkrétnímu datu stanovenému u konkrétní služby na stránkách.

 

 1. Splatnost nastává a platba za službu bude uskutečněna nejpozději dne, kdy se služba realizuje, a to nejpozději 15 minut před zahájením poskytování služby, a to v hotovosti na místě či předem prostřednictvím bankovního převodu nebo platební karty s tím, že v případě bankovního převodu je třeba platbu zadat tak, aby v nejzazší termín splatnosti určený dle tohoto odstavce byla připsána na účtu pořadatele.

 

 1. V případě, že platba nebude ve splatnosti provedena nebo bude vystavitelem platební karty zamítnuta či nebude provedena ručně uživatelem či nebude provedena nejpozději před zahájením poskytování služby, má pořadatel právo uživateli odmítnout poskytnout službu do doby, než bude platba uživatelem provedena. Pořadatel je oprávněn (nikoliv však povinen) jednostranně ukončit smlouvu s okamžitou platností v případě prodlení uživatele s platbou méně než 15 minut před plánovaným zahájením poskytování služby. Odepření účasti uživatele při poskytování služby z výše uvedených důvodů nezbavuje uživatele povinnosti platbu, se kterou je v prodlení, uhradit.

 

 1. Pořadatel uživateli vystaví v souvislosti s platbou provedenou na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Do doby, než bude platba připsána na účet pořadatele, vystaví pořadatel na základě objednávky služby uživatelem zálohovou fakturu, na které budou uvedeny platební údaje včetně data splatnosti.
 2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY
 3. Pro řádné a bezproblémové využívání služby, resp. pro uzavření smlouvy je nezbytná registrace uživatele, který bude mít k dispozici zařízení splňující minimální technické požadavky a připojení k internetu adekvátní k poskytované službě.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že se nesmí účastnit služby v případě, že je pod vlivem jakýchkoliv léků (vč. antidepresiv), alkoholu, drog či jiných omamných nebo psychotropních látek, které mohou ovlivnit jeho vnímání nebo rozlišovací schopnosti.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že součástí služby je mimo jiné prezentace názorů pořadatele či osobu jím k tomu pověřené, které mají pouze doporučující charakter založený na subjektivním vnímání a názorech pořadatele či osoby jím k tomu pověřené. Informace, které uživatel během poskytování služby získá, a to ať přímo či nepřímo, nenahrazují ani nezahrnují odbornou radu. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případně uplatňovaný nárok uživatele v souvislosti s informační hodnotou služby.

 

 1. Pořadatel doporučuje ověřit parametry internetového připojení uživatele, zejména pak minimální garantovanou rychlost, která by pro uzavření smlouvy neměla být nižší než 3 Mbps, a dále případné omezení množství stahovaných dat. Za případné poplatky spojené s objemem přenesených dat, které mohou být poskytovatelé internetového připojení účtovány, nenese pořadatel odpovědnost.

 

 

 1. POSTUP PŘI REGISTRACI KE SLUŽBĚ
 2. Uživatel se registruje ke službě na adrese stránek. K registraci ke službě je nutné vyplnit požadované identifikační údaje a údaje o způsobu platby, kterou je možné provádět prostřednictvím bankovního převodu, platebních (kreditních, debetních) karet či v hotovosti.

 

 1. Uživatel se zavazuje uvést v registraci ke službě pravdivé údaje v a případě jejich změny o tomto bez zbytečného odkladu informovat pořadatele písemně na adrese Zapova 1209/4, Praha, 150 00 či e-mailem na luciealferi@gmail.com.

 

 1. Ke zpracování plateb využívá pořadatel platební bránu společnosti GoPay a zpracování plateb se řídí jejími obchodními podmínkami, se kterými se uživatel může seznámit na adrese: https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-a-gopay-uctu/podminky-pouzivani-gopay-uctu-ucinnost-1-5-2018.

 

 1. V rámci registrace ke službě bude uživatel vyzván k zadání následujících údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, údaje týkající se zvoleného způsobu platby, případně jiné údaje, které mohou být požadovány a jsou nezbytné k provedení registrace ke službě. Registrace ke službě slouží výlučně pro potřeby konkrétní osoby, která službu objednává. Uživatel není oprávněn bez souhlasu pořadatele převést práva a povinnosti ze služby jakékoliv třetí osobě. V případě, že dojde ke změně v osobě uživatele na třetí osobu, tedy osobu odlišnou od uživatele a pořadatel tuto skutečnost zjistí, považuje se toto jednání za podstatné porušení smlouvy a pořadatel je oprávněn odmítnout další poskytnutí služby a registraci ke službě odmítnout a ukončit smluvní vztah s uživatelem s okamžitou platností s nárokem na plnou úhradu odměny.

 

 

 1. LICENČNÍ PODMÍNKY AOCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

 1. Uživatel je oprávněn užívat službu výlučně pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami. Uživatel není oprávněn užívat službu pro komerční účely nebo veřejné produkce, není oprávněn pořizovat jakékoliv záznamy, ať obrazové či zvukové, není oprávněn dále bez vědomí a souhlasu pořadatele přeprodávat účast na službě třetím osobám.

 

 1. Obsah služby je pod ochranou autorského zákona a dalších relevantních právních norem. Pro vyloučení pochybností smluvní vztah mezi pořadatelem a uživatelem nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu služby nebo služby samotné.

 

 1. Porušení tohoto článku podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy a pořadatel je v případě jeho zjištění oprávněn odmítnout další poskytnutí služby a uživatelský účet zablokovat nebo smazat a ukončit smluvní vztah s uživatelem s okamžitou platností s nárokem na plnou úhradu odměny za službu. Uživateli nevzniká právo na vrácení byť poměrné části z uhrazené

 

 

 1. STORNO PODMÍNKY

 

 1. V případě, že uživatel zruší svou účast na poskytování služby na základě své žádosti či nedostavením se v termín konání poskytování služby, aplikuje se níže uvedené storno podmínky:

 

 1. zrušení účasti alespoň před započetím 336 hodin (odpovídá ekvivalentu 14 dnů) před stanoveným termínem poskytnutí služby – bez smluvní pokuty;

 

 1. zrušení účasti alespoň v rozmezí započatých 336 hodin a před započetím 24 hodin (odpovídá ekvivalentu mezi 14 dny – 1 dnem) před stanoveným termínem poskytnutí služby – smluvní pokuta ve výši 75 % zceny služby;

 

 1. zrušení účasti 24 hodin a méně před stanoveným termínem poskytnutí služby nebo nedostavení se do místa poskytnutí služby – smluvní pokuta ve výši
  100 % zceny služby.

 

 

 1. ZMĚNY PODMÍNEK A SMLOUVY

 

 1. Pořadatel je oprávněn měnit termín a obsah (zda se bude jednat o relaxaci, nebo meditaci) poskytnutí služby a další podmínky užívání služby dle svého uvážení, vždy však s dostatečným předstihem. Uživatel bude o takových změnách informován e-mailem uvedeným v jeho uživatelském účtu, a to alespoň před započetím 336 hodin (odpovídá ekvivalentu 14 dnů) před stanoveným termínem poskytnutí služby.

 

 1. Pořadatel je oprávněn i bez vyrozumění učiněného s dostatečným předstihem zrušit nebo změnit termín nebo formu poskytnutí služby v případě, že se bude on nebo jeho dítě nacházet vtakovém zdravotním stavu, který by znemožňoval realizování poskytované služby, resp. vyžadoval by takovou péči, která by znemožnila účast pořadatele při poskytování služby. Uživateli v takovém případě vzniká právo na to požadovat po pořadateli vrácení uhrazené ceny za službu, nebo žádat o nabídnutí jiného termínu, v rámci kterého by mohlo dojít k náhradnímu poskytnutí služby.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Uzavřením smlouvy uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy a zaplacení předplatného dle smlouvy. Uživatel tímto bere na vědomí, že s ohledem na to, že pořadatel poskytuje službu spočívající ve využití volného času v určeném termínu, pozbývá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy v souladu s ust. § 1829, ust. § 1837 písm. a) a ust. § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že uživatel porušil smlouvu podstatným způsobem.

 

 1. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu dokud pořadatel neposkytne službu nebo pořadatel smlouvu neukončí v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Pořadatel je oprávněn ukončit smluvní vztah nebo omezit uživateli přístup ke službě v případě, kdy:

 

 1. je uživatel v prodlení s platbou,

 

 1. je služba užívána uživatelem neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání, nebo

 

 1. uživatel jiným způsobem podstatně porušil smlouvu nebo opakovaně porušil smlouvu

 

 

 

 1. NÁHRADA ŠKODY

 

Uživatel je povinen pořadateli nahradit škodu vzniklou v jakékoliv podobě v důsledku nebo v souvislosti s porušením smlouvy, zákonů nebo práv třetích stran uživatelem.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

 

 1. Všechny poskytované služby slouží pro vzdělávací a informační účely voblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou pořadatelem uživateli poskytovány a zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Úspěch či neúspěch uživatele při jejich aplikaci v praxi je čistě na zodpovědnosti uživatele.

 

 1. Pořadatel upozorňuje, že v případě některých služeb, zejména v oblasti osobního rozvoje, může být uživatel vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na uživateli a jeho rozhodnutí, zda konkrétní navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.

 

 1. Pořadatel dále upozorňuje, že informace obsažené ve službách nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob s tím, že i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením subjektivního názoru k dané

 

 

 

 1. SOUHLAS SPOŘÍZENÍM VIZUÁLNÍCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ A JEJICH DALŠÍM UŽITÍM

 

Uživatel souhlasí s tím, že pořadatel může v průběhu poskytování služby zaznamenávat průběh poskytované služby, který bude následně sloužit pro soukromé účely pořadatele za účelem vyhodnocení a případného zlepšení kvality poskytované služby nebo pro účely další prezentace pořadatele, přičemž bere na vědomí, že v rámci tohoto záznamu může být zachycena jeho podobizna či zvukový či obrazový záznam, a to na dobu 20 let. Uživatel má právo tento souhlas odvolat. Odvolá-li uživatel udělené svolení, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí škodu z toho vzniklou pořadateli.

 

 

 

 

 1. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

 

Pořadatel je oprávněn postoupit své práva a povinnosti vyplývající mu ze smlouvy třetí straně, o které lze předpokládat, že bude řádně a v souladu se smlouvou plnit povinnosti vůči uživateli, a to i bez souhlasu uživatele. Uživatel není oprávněn postoupit své práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 

 1. OBSAH TŘETÍCH STRAN

 

Stránky mohou obsahovat a obsahují odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami, jako je například společnost GoPay. Pořadatel nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky třetích stran na vlastní nebezpečí.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi pořadatelem a uživatelem vyřizuje pořadatel. Stížnosti může uživatel uplatnit na e-mailové adrese luciealferi@gmail.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

 

 1. Uživatel a pořadatel se pokusí vyřešit spory primárně smírnou cestou. V případě, že nalezené smírného řešení nebude možné, lze věc dále řešit mimosoudní cestou. V takovém případě uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

 

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České

 

 1. Pokud vztah související s užitím stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak pořadatel a uživatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2021 a ruší předchozí znění podmínek, přičemž podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovnách pořadatele nebo elektronicky na skolachannelingu.cz.