Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line klubu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line je Lucie Alferi, IČO: 88844404 se sídlem: Zapova 1209/4, Praha, 150 00 jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel” / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line klubu Poskytovatele (dále jen „Uživatel” / „Kupující”)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k videím uložených na serveru Poskytovatele

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line klubu získává Uživatel právo na přístup k videím poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line klubu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně bankovním převodem v době splatnosti vystavené faktury

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného členství on-line klubu

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě přístup do on-line klubu na stanovenou dobu a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH

6.2. Daňový doklad vám je vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení členství v on-line klubu.

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
bankovním převodem na účet Poskytovatele, uvedeným na vystavené zálohové faktuře

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytoval má povinnost zpřístupnit Uživateli on-line klub. Uživatel se přihlasí do klubu přes uživatelské údaje, které vyplňuje v objedávce. Klub je zpřístupněn po připsání platby na účet Poskytovatele. Uživatel má přístup ke všem nahraným videím v online klubu. Členství v on-line klubu začíná 1. přihlášením Uživatele.

8.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line klubu za předpokladu, že Uživatel porušuje článek 10 těchto podmínek.

8.3. Objednáním on-line klubu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

8.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

9.1. On-line klub je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line klubu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k online klubu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

9.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

9.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online klubu , a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

10.2. Jsou-li nebo budou.li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online klubu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení produktivity a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

10.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

10.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

10.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 27.5.2017 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

11. Ochrana osobních údajů – GDPR

O zabezpeční Vašich osobních údajů se dočtete zde

Vidím, že Tě naše stránky zaujaly!

Pojďme navázat bližší kontakt.

Vložením e-mailu získáváš pravidelné zprávy ze světa Channelingu. Například upozornění na živá vysílání, živé akce nebo nové články na blogu.
Škola Channelingu pro vědomý život.